Historie

Den selvejende institution Åparken

Det siddende byråd i 1970′ernes Hobro drøftede gentagne gange opførelsen og ikke mindst belligenheden af kommende pensionistboliger i Hobro by, en debat som i stigende grad koncentrerede sig om anvendelse af en del af det store, grønne område øst for Bymarksallé, hvor nu Bymarksskolen ligger.

Den beslutning stødte kraftigt an mod den eksisterende opfattelse i Den Konservative Vælgerforening i byen, hvor synspunktet var, at byens pensionister ikke skulle forvises til byens daværende udkant så langt fra indkøbsmuligheder som næsten muligt.

Som resultat af Vælgerforeningens debat nedsattes et udvalg, som skulle undersøge mulighederne for en placering af pensionistboliger så tæt på bycentrum som muligt, og som i øvrigt fik til opgave at søge gennemført byggeri af så gode og så billige pensionistboliger som muligt

I 1978 ophørte fabrikationen af sprit i Hobro og det store fabriksanlæg blev efterfølgende fjernet efterladende en stor anvendelig grund ved den nordlige ende af Adelgade, som det lykkedes det tidligere omtalte udvalg at erhverve en væsentlig del af. Her opførtes efterfølgende først 30 boliger og siden yderligere 8 efter tegninger af arkitekt Willum Kirkegaard.

en bestyrelse til at lede institutionen blev efter aftale med byrådet sammensat, så den består af én repræsentant udpeget af byrådet, ét medlem udpeget af Hobro Velgørenhedsselskab (nu nedlagt), én repræsentant for Ældrerådet (p.t. vakant) og to repræsentanter udpeget af Den Konservative Vælgerforening samt én beboerrepræsentant. De enkelte afdelinger udpeger hver én repræsentant.

Presset på udlejning af boligerne blev imidlertid hurtigt så stort, at bestyrelsen besluttede at søge antallet af lejligheder udvidet, hvilket lod sig gøre med erhvervelsen af en større grund i Lillegade skråt over for kommunekontoret i Korsgade. Her opførtes 17 boliger, der senere kompletteredes med yderligere 31 boliger på en grund i Skibsgade/Biesplads, som blev ledig, da Hobro Svineslagteri blev nedlagt.

Hermed havde selskabet opført i alt 86 boliger alle beliggende i kort afstand fra indkøbsmuligheder, bibliotek og andre servicetiltag, akkurat som stiftelsesdokumentet foreskrev, og formålet med stiftelsen af selskabet synes dermed opfyldt.